Kazi Khaleed Ashraf

Designs

Ponds, Rajshahi

Park, Rajshahi

South side of Surma, Sylhet

National Public Library

Gulshan Park

BRAC Savar Campus

sadarghat Terminal plaza

gulshan civic corridor

Buriganga Riverbank Promenade

various

Salem Witch Trial Memorial, Salem, Massachusetts